برای گذاشتن کسره کلید shift+d رو بزن
برای فتحه shift+a
برای زمه shift+s
تشدید هم sahift+f
رو همزمان فشار بده