در اینجا به 22 مورد از روزنامه های قدیمی ایران از زمان محمد شاه قاجار اشاره شده است .

1 - قدیمی ترین روزنامه ایران که در واقع ماهنامه بود به وسیله میرزا صالح شیرازی انتشار یافت به نام کاغذ اخبار که ترجمه Newspaper انگلیسی بود و در زمان محمد شاه قاجار منتشر شد .

2 - دومین روزنامه قدیمی ایران « وقایع اتفاقیه » بود که آنهم هفته نامه بود و هفته ای یکبار منتشر می شد . سرپرست این نشریه میرزاتقی خان امیر کبیر بود(تاریخ انتشار 1190 ه - ق )

3 - وقایع اتفاقیه از شماره 471 به بعد به «روزنامه دولت علیه ایران » در 1277 ه - ق تغییر نام داد و زیر نظر ابوالحسن خان غفاری (صنیع الدوله) منتشر گردید و تا شماره 591 ادامه یافت .

4 - روزنامه دولت علیه ایران به « روزنامه دولتی » تغییر نام داد و تا سال 1325 ه - ق فعالیت داشت .

5 - « روزنامه رسمی دولت ایران » که در سال 1329 ه - ق منتشر گردید.

6 - روزنامه های « شرف » و « مرآت السفر» و « مشکوه الحضر » که دولتی بودند و در زمان حکومت ناصر الدین شاه منتشر می شدند.

7 - روزنامه « اختر » که به زبان فارسی در اسلامبول منتشر شد و در زمان ناصرالدین شاه و بعد از وی نیز ادامه داشت ( مدت انتشار 23 سال ) . این روزنامه غیر دولتی بود .

8 - روزنامه « قانون » به سرپرستی میرزا ملکم خان که در لندن منتشر می شد ( غیر دولتی )

9 - روزنامه « حبل المتین » به سرپرستی سید جمال الدین اسد آبادی در پاریس منتشر شد ( غیر دولتی )

10 - روزنامه « عروه الوثقی» به سرپرستی سید جمال الدین اسد آبادی در پاریس منتشر شد( غیر دولتی )

11 - روزنامه های « حکمت » و « پرورش » که در قاهره منتشر شدند .

12 - روزنامه « ملت » که در 1283 ه - ق در تهران انتشار یافت .

13 - روزنامه « خلاصه الحوادث » در 1316 ه - ق در تهران منتشر شد .

14 - روزنامه « علمیه دولت ایران » در 1280 ه - ق به مدت دو سال در 53 شماره منتشر شد .

15 - نشریه « ایران سلطانی » که ماهنامه بود.

16- روزنامه « علمی» که در 1293 ه - ق منتشر شد.

17 - روزنامه « مریخ » که در 1295 ه - ق در چهار صفحه منتشر شد و شامل حوادث نظامی بود .

18 - نشریه « صوراسرافیل» که در 1319 ه - ق به مدیریت میرزا جهانگیر خان شیرازی در قاهره منتشر شد .

19 - روزنامه های « بهار» به مدیریت ملک الشعرای بهار- « نسیم شمال» به مدیریت سید اشرف الدین و « مساوات» به مدیریت مساوات.

20 - اولین روزنامه فکاهی روزنامه « طلوع » بود در 1318 ه - ق به مدیریت عبدالحمید خان معین السلطنه .

21 - اولین روزنامه به زبان خارجی روزنامه « وطن » بود به سرپرستی لوی نرمان به زبان فرانسه که فقط یک شماره آن منتشر گردید.

22 - اولین روزنامه متعلق به زنان نشریه « دانش » بود به مدیریت زوجه میرزاحسن خان کمالی.