بندر انزلی، شهر "اولین های ایران"


* اداره گمرک باپیشینه‌ای بیش از ۳۰۰ سال


* اداره بندرباپیشینه‌ای بیش از ۲۰۰ سال

* ایجاد انجمن‌های محلی وبلدیه پیش از تأسیس بلدیه

* نخستین بلدیه درایران که اکنون به نام شهرداری معروف است دراین شهر تاسیس شد

* آموزش وپرورش پیش از سال ۱۲۷۱ خورشیدی

* اکابر شبانه آن هم دروس دبیرستانی پیش از سال ۱۲۹۰ خورشیدی

* چاپخانه پیش از سال ۱۲۸۶ خورشیدی

* بهداری پیش از سال ۱۲۷۶ خورشیدی که به وسیله بلدیه اداره می‌شد

* شیروخورشیدی سرخ ۱۳۰۴ خورشیدی

* روشنائی برق پیش از سال۱۲۷۹ خورشیدی به عنوان نخستین شهردرایران که دارای روشنائی شد

* تلفن پیش از سال ۱۲۷۷ شمسی وپست وتلگراف نیز جلوتر ازبسیاری شهرهای ایران

* نظمیه ( شهربانی ) پیش از سال ۱۲۸۶ خورشیدی

* راه آهن حدود سال ۱۲۶۹ خورشیدی دریکی از روستاهای انزلی

* هواشناسی پیش از سال ۱۲۸۰ خورشیدی

* اداره شیلات بابیش از ۱۵۰ سال پیشینه وسردخانه نخستین باردرانزلی وحسن کیاده

* هواپیما – نخستین خطوط هوایی در بندر انزلی به وجود آمد در زمین معروف به زمین طیاره . نخستین پرواز در ایران از بندر انزلی به تهران و سپس به اصفهان صورت گرفت .

* خودرو برای اولین باردرانزلی مشاهده شده‌است.


* سالن سینما بندرانزلی از نظر نمایش فیلم سینمائی وداشتن سالن سینما ، تئاتر وورزش‌های مختلف پیش‌گام بوده‌است .