تعریف مشتری:( مشتری کیست )
مشتری کسی است که نیازوخواست خودرا ، خودش تعیین وتعریف می کند وبابت کالاهاوخدمات سازمان ،حاضراست مبلغ آنرابپردازد. ولی زمانی این

هزینه رامتقبل می شودکه درکالاهاوخدمات تحویلی ، ارزشی راببیند که پرداخت آن هزینه راتوجیه نماید وبین کالاهاوخدمات موجود ومتنوع حق انتخاب دارد.
اشکال مختلف مشتریان عبارتند از :
۱- مصرف کنندگان نهایی : کسانی که کالاهاوخدمات راازخرده فروشان جهت مصرف می خرند .
٢- توزیع کنندگان وواسطه ها : کسانی که کالاهارادرمقیاس بالایی برای توزیع کردن می خرند .
٣- مشتریان سازمانی :سازمانهایی که کالاهاراخریده وبرای تولید وتکمیل کارخودآن رامصرف می کنند .
درهرصورت هرنوعی ازمشتریان ، استراتژیهای بازاریابی ، فروش وانواع ارتباط مختلفی رانیاز دارند .
تفاوت مشتری باارباب رجوع:

برعکس مشتریان ، ارباب رجوع درخریدکالاهاوخدمات ، قدرت انتخاب ندارند وعرضه آن کالاوخدمت ..به طورانحصاری صورت می گیرد وارباب رجوع

خدمات راازسازمان عمدتا" بدون پرداخت هزینه ، دریافت می کنند . مثل خدمات امنیتی ونیروی انتظامی .