1-تلاش برای تسکین الام بشری و تامین احترام انسانها
2-کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم و صلح پایدار میان ملتها
3-حمایت از زندگی و سلامت انسانها بدون در نظر گرفتن هیچ گونه تبعیض میان انها