جزیره ای درمحدوده حاکمیت کشوربرزیل که البته کمترانسانی به آن پای گذاشته است.براساس محاسبات انجام شده درهرمترمربع ازاین جزیره چیزی بین1تا5مارزندگی می کند.انواع مارهای سمی وغیرسمی درانواع اندازه هامختلف دراین جزیره زندگی می کنند.همچنین گونه خاصی ازافعی دراین جزیره زندگی می کندکه مخصوص این جزیره وکشوربرزیل است ومسئول نزدیک به90درصدازگزش های مرگ باردربرزیل است.سم این مارگوشت اطراف محل گزش راآب می کند.برای بازدیدازاین جزیره اجازه های مخصوصی نیازاست.