اگر زن و شوهر ناشزه بودند چه؟ سه مرحله دارد.
ناشزه يعني گردن كشي،
( زني كه) تمام امكانات را از شوهر دريغ مي*كند،خانه، ماشين، تلفن، آب، برق، گاز، خرجي، لباس، همه*ي زندگي*اش را مرد تأمين مي*كند ولي زن گردن كلفتي مي*كند.
يا زن همه*ي كمالاتي كه بايد داشته باشد، دارد(اما) مرد سركشي مي*كند.

اسلام گفته زن سركش را
- موعظه كنيد.
-اگر موعظه اثر نكرد، اتاق*هايتان را جدا كنيد، يا رخت خواب*هايتان را جدا كنيد. قهر كنيد.
-اگر چند روزي قهر هم كرديد فايده نداشت، طوري كه سرخ نشود، مرد حق دارد با يك قلم مداد، به دست زنش بزند، زن بايد چوب بخورد منتهي با چوب مسواك نه با دست بيل! با چوب مسواك طوري كه جاي آن سرخ نشود.

-اين سه مرحله، اگر حل نشد داخلي، آنوقت مي*گويند: داور تعيين كنند. يك داور از فاميل مرد، يك داور از فاميل زن، بنشينند، كدخدا منشي، مسأله را حل كنند.
-حتي المقدور به دادگاه كشيده نشود.

بهتر اين است كه خودتان حل كنيد. خود زن و شوهر موعظه، رختخواب جدا، يك شلاق از قاضي به مرد بخورد، يك مسواك از مرد به زن بخورد. اين خود مرد است.
حديث داريم چوب مسواك جايش هم سرخ نشود. من نمي*دانم چوب مسواك جايش سرخ نشود، اين قلقلك است. ولي خب گفته قلقلكش بده. به هر نحو يك طور اين رقمي باشد، ولي
اگر هم حل نشد، داور از فاميل مرد، داور از فاميل زن بنشينند كدخدايي، حتي المقدور به دادگاه*هاي بيرون مراجعه نكنيد. چون خودتان آشتي مي*كنيد، فقط رو سياهي روي زغال مي*ماند. هروقت شما را ديد مي*گويند: اين است كه شوهرش... اين است كه خانمش...حرف ادامه دارد.
استاد قرائتي