الف- معاشرتهای انسانی: منظور از« معاشرتهای انسانی » برخوردهای است که با دیگران به عنوان یک انسان و همنوع داریم.
ب- معاشرتهای آیینی: معاشرت و روابطی که یک همکیش و هم مسلک با همکیش و هم مسلک خود دارد.
پ- معاشرتهای شهروندی: ما هر کدام با همشهری خود روابطی داریم که با دیگر شهروندان نداریم.
ج- معاشرتهای دوستانه:هر یک از ما از میان همنوعان،همشهریان یا همکیشانه خود،کسانی را بر می گزینیم و با آنان روابط صمیمانه تری بر قرار می سازیم که معاشرت دوستانه است.
د- معاشرتهای خانوادگی : هر یک از ما با خانواده خود از قبیل پدر،مادر،برادر،همسر رابطه خاصی داریم.