واحدهای اندازه گیری طول(اینچ/پا/فوت/مایل/گز/ذرع/، میکرون/یارد/گره/ذراع/دسی متر، واحد اندازه گیری طول، مقیاس /واحد/طول و ارتفاع

واحدهای اندازه گیری طول
اینچ/پا/فوت/مایل/میکرون/یارد/گره/ذراع/دسی متر
گره؛مقیاس طول وهر گره برابر 5/6 سانتی متر می باشد
ذرع ؛هر ذرع برابر با16 گره و هر ذرع 104 سانتی متر می باشد

گز ؛ واحد طول که ذرع هم گفته می شود و هر گز برابر با 16 گره و104 سانتی متر می باشد
ذراع ؛ واحد قدیم برای طول که به اندازه از آرنج تا سر انگشتان مرد بوده است
مایل یا میلMille مقیاس طول که اندازه آن مختلف است مایل انگلیسی 1609 متر ؛ مایل دریایی1852 متر ؛ در عربی میل به معنی مسافتی با اندازه مد بصر(بالا آمدن آب دریا)در روی زمین یا 4 هزارذراع گفته می شود.
مترMetre مقیاس طول که مطابق 14 گره وربع از ذرع ایرانی و برابربا 100 سانتی متر .
کیلو متر Kilometre برابر با1000 متر می باشد .
میلی مترMillimetre برابر با یک هزارم متر .
میکرونMicrion مقیاس بسیا ر کوچکی است برای اندازه گیری اشیاء گوچک یک هزارم میلیمتر اینچ Inch واحد مقیاس طول برابر 54/2 سانتی متر ( مقیاس طول در انگلستان می باشد )

فوتFoot (پا)واحد اندازه گیری طول معادل 48/30 سانتی متر یا 12 اینچ ؛ پنجاه فوت تقریبأ15 ذرع است
یاردYard مقیاس طول برای اندازه گیری پارچه ؛ در انگستان وآمریکای شما لی معادل 36 اینچ یا ۹۲ سانتی متر یا ۱۴ گره می باشد .
پا ؛ مقیاس طول برابر 48/30 سانتی متر می باشد
دسی مترDecimetre ده یک متر ؛ یک دهم متر
نگا:فوت:پا ؛ معدل 48/30سانتی متر می باشد
فرسنگ یا فرسخ مقیاس مسافرت قریب 6 کیلو متر معادل 3 میل یا 12000 ذراع می باشد .
سانتی متر یعنی سانتی + متر سانتی centi جزئی که در اول کلمه در می آید وتقسیم واحدی را بصد می رساند ؛ یک صدم از هر
واحدی مثل سانتی متر یعنی یک صدم از متر.
واحد اندازه گیری طول سانتی متر است وما واحدهای دیگری نیز داریم که برای اندازه گیری طول از قدیم مورد استفاده قرار می گرفته که هم اکنون در اقصی نقاط میهن پهناور عزیزمان ایران نیزمورد استفاده قرار می گیرد