عشق من . . . یادم کن گاهی/

که به دل دارم آهی/
تو که از دردم آگاهی/
یه دنیا یه دنیا عاشقم من/
بدون که به عشقت صادقم من/
تو مست خویش و من مست عشقم/
اگه نباشی می میرم
بیا که عمر از سر گیرم/
تا هستم . . ./ با یادت شادم/ آخه دل بر تو دادم/
دیگه از غمها آزادم/
/ یه دنیا یه دنیا عاشقم من بدون که به عشقت صادقم من/
تو مست خویش و من مست عشقم/
اگه نباشی می میرم/ بیا که عمر از سر گیرم/
به انتظار دیدنت/ به لحظه رسیدنت/
داره پرپر می زنه/ از سینه ام پر می زنه/
ای چشمه حیات من/ فرشته نجات من/
شوق نفسهای منی/ همیشه رویای منی/
/ یه دنیا یه دنیا عاشقم من بدون که به عشقت صادقم من/
تو مست خویش و من مست عشقم/
اگه نباشی می میرم/ بیا که عمر از سر گیرم/
عشق تو در قلب من/ هدیه جاودانه است/
برای زنده موندن/ قشنگترین بهانه است/
دوست داشتن تو مثل عطر خوش بهاره/ با تو نفس کشیدن پایان انتظاره
یه دنیا یه دنیا عاشقم من/ بدون که به عشقت صادقم من/
تو مست خویش و من مست عشقم/
اگه نباشی می میرم/ بیا که عمر از سر گیرم/
اگه نباشی می میرم/ بیا که عمر از سر گیرم