بیست و هفت اسامی از پیامبران علیهم السلام در قرآن کریم ذکر شده است که به ترتیب عبارتند از:

۱. حضرت آدم علیه السلام ۲. حضرت ادریس علیه السلام ۳. حضرت نوح علیه السلام

۴. حضرت هود علیه السلام ۵. حضرت صالح علیه السلام ۶. حضرت ابراهیم علیه السلام

۷. حضرت اسحاق علیه السلام ۸. حضرت اسماعیل علیه السلام ۹. حضرت لوط علیه السلام

۱۰.حضرت یعقوب علیه السلام ۱۱.حضرت یوسف علیه السلام ۱۲.حضرت ایوب علیه السلام

۱۳.حضرت شعیب علیه السلام ۱۴.حضرت موسی علیه السلام ۱۵.حضرت هارون علیه السلام

۱۶.حضرت طالوت علیه السلام ۱۷.حضرت الیاس علیه السلام ۱۸.حضرت الیسع علیه السلام

۱۹.حضرت ذوالکفل علیه السلام ۲۰.حضرت داوودعلیه السلام ۲۱.حضرت سلیمان علیه السلام

۲۲.حضرت یونس علیه السلام ۲۳.حضرت زکریاعلیه السلام ۲۴.حضرت یحیی علیه السلام

۲۵.حضرت عیسی علیه السلام ۲۶.حضرت عزیرعلیه السلام ۲۷.حضرت محمّدصل الله علیه و آله وسلم