PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : بررسي رابطه ي بين خود کارآمدي عمومي و سلامت روان در دانشجويان41110400864
12-08-31, 11:16
http://www.migna.ir/uploadcenter/uploads/1397824382.jpg
بررسي رابطه ي بين خود کارآمدي عمومي و سلامت روان در دانشجويان

پژوهشگر : محمد مصطفوي

چكيده:

شواهد حاكي از آن است كه باورهاي حاكي از خودكارآمدي بالا، مانع تأثيرات فشارزا مي شوند وكاركرد نظام ايمني بدن را افزايش مي دهندو يافته هاي پژوهش حاضر ، كه به منظور ارتباط خودكارآمدي وسلامت روان انجام پذيرفته ، حاكي است كه بين خودكارآمدي و نشانگان مرضي رابطه معكوس معني داري وجود دارد.اين نتيجه با يافته هاي كيم در 2003 ،ريواس و فرنافدز در 1955 و اعرابيان و همكاران در سال 1383 ، هم خواني دارد.

مقدمه

بدون شک عوامل زيادي بر میزان سلامت روان (دانشجویان) تاثیر می گذارند و سبب افزایش یا کاهش آن می شوندكه در این پژوهش از میان عوامل مختلف ، عامل خودکارآمدی عمومی انتخاب شده است.

در این تحقیق ازطریق ارزیابی میزان خودکارآمدی وسلامت روان دانشجویان به دنبال پاسخ پرسشهای زیر هستیم:
آیا رابطه ای بین خودکارآمدی وسلامت روان در دانشجویان وجود دارد؟آیا بین خودکارآمدی دختران و پسران دانشجو تفاوت وجود دارد؟ و آیا رابطه ای بین خودکارآمدی ومولفه های مختلف سلامت روانی وجود دارد؟


روش

جامعه آماری در اين پژوهش جامعه آماري شامل کليه دانشجويان دانشگاه پيام نور شهر قزوين مي باشند که که در سالتحصیلی90- 1389 مشغول به تحصیل بودند.


روش نمونه گيري نمونه پژوهش


100 دانشجو دختر و پسر (50 تا پسر و 50 تا دختر) دانشگاه پيام نور مي باشند که بر حسب فرضيه ها و متغيرهاي مورد مطالعه در پژوهش از ميان جامعه آماري فوق الذکر به صورت تصادفي انتخاب شده اند.جمع آوري اطلاعات از بين دانشجويان دانشگاه پيام نور به صورت تصادفي 100 نفر انتخاب شده اند.

ابزار جمع آوری اطلاعاتبه منظور گردآوري اطلاعات و داده هاي اين پژوهش از ابزارهاي زير استفاده شده است:

الف ـ مقياس خودکارآمدي شرر و همکاران در 1982 [ر.ک.25]
ب ـ آزمون تجديدنظر ش . فهرست نشانگان مرضینتایج

با توجه به اهداف پیش بینی شده در این پژوهش که به دنبال بررسی برسی رابطه بین خود کار آمدی و سلامت روان می باشد

از روش آماری همبستگی استفاده شده است.در جدول 1 بر اساس یافته های جدول 1 و نمودار مربوط به آن بالاترین میانگین سیاهه نهانگان مرضی در گروه پسران مربوط به زیر مقیاس افسردگی (52/28) و پایین ترین میانگین مربوط به زیر مقیاس ترس مرضی (37/11) می باشد. همچنین بالاترین میانگین در دختران مربوط به زیر مقیاس افسردگی (17/31) و پایین ترین میانگین مربوط به زیر مقیاس ترس مرضی (83/12) می باشد.

جدول1 نتایج آمار توصیفی در ابعاد مختلف پسران و دختران

شاخص آماری
متغیر
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار


پسران
دختران
پسران
دختران
پسران
دختران
پسران
دختران


شکایت جسمانی
12
13
25
25
70/22
43/24
39/8
09/8


وسواس اجبار
12
12
29
30
99/23
78/24
95/6
72/7


حساسیت در روابط متقابل
9
9
30
30
99/20
65/22
94/6
90/7


افسردگی
14
15
35
36
52/28
17/31
76/9
54/10


اضطراب
14
10
25
26
42/19
42/20
008/7
65/7


خصومت
6
6
30
30
12/13
54/13
10/5
53/5


ترس مرضی
7
7
29
30
37/11
83/12
07/4
23/5


افکار پارانوئیدی
6
7
21
20
68/15
71/16
49/4
81/4


روان گسستگی
10
10
20
20
16/21
08/21
56/6
53/7


Scl-90
100
114
343
341
84/192
8/200
08/53
9/57


خودکارآمدی
23
21
70
70
73/40
80/42
47/9
9/9به منظور آزمون فرضیه اول و فرضیه های سوم تا نهم از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جداول شماره 3 و 4 آمده است. جهت آزمون فرضیه دوم از آزمون t استفاده شده است که نتایج در جدول 5 آورده شده است.
جدول 3 ـ همبستگی متغیر خودکارآمدی و نشانگان در کل گروه نمونه

متغیر
خودکارآمدی
سطح معنی داری


خصومت
44/0-
01/0ترس مرضی

35/0-
01/0افکار پارانوئیدی

21/0-
01/0روان گسستگی

35/0-
01/0


شکایات جسمانی
35/0-
01/0


وسواس ـ اجبار
43/0-
01/0


حساسیت در روابط متقابل
41/0-
01/0


افسردگی
46/0-
01/0


اضطراب
42/0-
01/0

جدول 4 ـ همبستگی بین خودکارآمدی و نمره کل مقیاس Scl-90-R
متغیر
نمره کلی مقیاس
Scl-90-R
سطح معنی داری


متغیر
جنسیت


خودکارآمدی
دختران
44/0-
01/0


پسران
47/0-
01/0


کل نمونه
45/0-
01/0
همان گونه که در جدول 3 ملاحظه می شود همبستگی های مشاهده شده بین خودکارآمدی و زیر مقیاس های سلامت روان افسردگی و افکار پارانوئیدی به ترتیب بیش ترین (46/0 - =r) و کمترین (21/0-=r) همبستگی را با خودکارآمدی دارا می باشند. جدول 4 بیانگر همبستگی دو متغیر خودکارآمدی و نمره کلی SCL90-R در دو گروه دختر و پسر می باشد.

توجه به جدول 4 نشان می دهد که همبستگی بین خودکارآمدی و نمره کلی مقیاس SCL90-R منفی و در سطح 01/0 معنی دار می باشد. بنابراین می توان گفت که بین خودکارآمدی و سلامت روان (نشانگان مرضی کمتر) همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. بدین ترتیب فرضیه اول و فرضیه های سوم تا مهم تایید می شود.
جدول 5 ـ نتایج آزمون «تی» برای مقایسه خودکارآمدی و سلامت روان در دو گروه دختر و پسرشاخص آماری
میانگین
انحراف استاندارد
درجه آزادی
t محاسبه شده
سطح معنی داری


متغیر
جنسیت


خودکارآمدی
دختر
80/42
99/9
279
77/1-
07/0


پسر
73/40
47/9


فهرست نشانگان مرضی (Scl-90-R)
دختر
8/192
96/57
234
11/1-
26/0
به منظور آزمون فرضیه دوم مبنی بر اینکه «بین خودکارآمدی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد» از آزمون «تی» مستقل استفاده شده است که نتایج در جدول شماره 5 آورده شده است.
همانگونه که در جدول 5 مشاهده می شود میانگین دو گروه در متغیر خودکارآمدی مقایسه شده و هیچ تفاوت معنی داری در این دو متغیر بین دو گروه وجود ندارد و بنابراین فرضیه دوم تحقیق تایید نمی شود. و همچنین، بین نشانگان مرضی در دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد.يافته هاي پژوهش حاضر، كه به منظور ارتباط خودكارآمدي و سلامت روان انجام پذيرفته ،حاكي ااست كه بين خودكارآمدي و سلامت روان (نشانگان مرضي كمتر) رابطه معني داري وجود دارد.به عبارتي بين خودكارآمدي ونشانگان مرضي رابطه معكوس معني داري وجود دارد.اين نتيجه با يافته هاي كيم در 2003 جليس در 2000 سیوکاچینگ و استیفن در 2000، ریواس و فرناندز در 1995 اعرابیان و همکاران در 1383، هم خوانی دارد. این پژوهش ها نشان داده اند که خودکارآمدی، پیش بینی کننده قوی برای سلامت روان محسوب می شود.در یک نتیجه گیری کلی باید گفت که بین خودکارآمدی و سلامت روان همبستگی مثبت معنادار وجود دارد و بنابراین با توجه به نقش مدارس در امر پیشگیری و ترویج بهداشت روانی دانش آموزان برنامه های پیشگیرانه در مدارس باید گسترش پیدا کند و تنها بر افزایش عملکرد تحصیلی تاکید نکنند بلکه بر تامین و حفظ سلامت روان آنان نیز تاکید نماید و البته نباید خودکارآمدی را تنها علت در نظر گرفت چرا که به عنوان یک میانجی گر شناختی عمل می کند و می تواند نقشی در اختلالات روانی ایفا کند.منابع فارسی

1- اصغرنژاد، طاهره و همکاران (1383) بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی، مسند مهارگذاری و با موفقیت تحصیلی. مجله روانشناسی، سال هشتم، شماره 3.
2- اعرابیان، اقدس و همکاران (1383) بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و موقعیت تحصیلی دانشجویان. مجله روانشناسی، سال هشتم، شماره 4.
3- باقری یزدی، سید عباس، بولهری، جعفر و شاه محمدی، داود (1373) همه گیر شناسی اختلالات روانی در مناطق روستایی میبد یزد، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال اول، شماره 2 ص 41-23.
4- پروین، لارنس ای و جام اولیور، بی (1381) روانشناسی شخصیت: نظریه و پژوهش. ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور. تهران انتشارات آبیژ.
5- جس فیست و گریگوری جی فیست (1383) شخصیت ترجمه یحیی محمدی، تهران: نشر روان.
6- حکیمی نژاد، اقبال (1381) بررسی تعامل جنسیت و خودکارآمدی (بالا و پایین) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم راهنمایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه شیراز.
7- ده بزرگی، شهرام (1380) بررسی رابطه بین سلامت روان و در مادران دانش آموزان نابینا و ناشنوا، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه تهران.
8- سازمان بهداشت جهانی، برنامه آموزش ، ترجمه نوری قاسم آبادی، ربابه و محمدخانی، پروانه. (1377). واحد بهداشت روان و پیشگیری از سوء مصرف مواد.
10- شولتز و شولتز (1377) نظریه های شخصیت ترجمه یحیی سید محمدی. www.migna.ir (http://www.migna.ir)
11- کدیور، پروین (1382) نقش باورهای خودکارآمدی، خودگردانی و هوش در پیشرفت درسی دانش آموزان دبیرستانی. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال دهم، شماره های 1 و 2 ص 58-45.
12- کرامتی، هادی (1378) بررسی رابطه خودکارآمدی دانش آموزان سوم راهنمایی شهر تهران و نگرش آن نسبت به درس ریاضی با پیشرفت ریاضی آنها. پایان ناهم کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم.


منابع انگلیسی:1- Bandura. A. & Locke.E.A. (2003) Negative Self- efficacy and goal revisited. Journal of Applied psychology. 88,1,87-89.
2- Bandura, A., & Pastorelli, C., Barbaranelli. C., & capra. G.V. (1999) Self- efficacy pathways to childhood depression. Journal of personslity and social psychology. 78.258-265.
3- Bandura. A. (1997) Self- efficacy: The exercise of control. Newyork: Freeman.
4- Barlov, J., culle,.L., &Rowe,L. F. (2002). Educational prefrences psychological well-being and Self- efficacy among people with rheumatoid arthritis patient. Education and counseling. 16,11-19
5- Byrne, & Baron, A.R (1997) Social psychology: understanding Interaction. Newyork, Academic press.
6- Caprara, G. V. Barbaranelli, C. Postorellic, C. & Cervone, D. (2004) The contribution of self-efficacy beliefs to psychosocial outcomes in adolescence: Predicting byeyond global dispositional tendencies. Personality and individual Differences. 37, 751-763.
7- Endler,N. speer, R.L., Jhnson,J. Fleet,G.L. (2001) General Self- efficacy and control in relation to anxiety and cognitive performance. current Psychology. Spring Vol.20, Issue.1, Academic search premier.
8- Ehrenberg. M.F., Koopman,R.F. (1991) The relationship Between Self- efficacy and depression in adolescents. adolescence. 26.361-374.
9- Gellilis, Z. (2002) Psychological predictors of depression in a sample of japnes. American Elderly-schod of Ney york.
10- Kim, Young- Ho. (2003) Correlation of mental health problems with psychological construction in adolescence: Final results from a 2 year study. International Journal of Narsing studies, 40, 115-125.
11- Maddux,J. E. (2002) Self- efficacy: the power of believing you can. The handbook of positive psychology, 277-287. Newyork: oxford university press.
12- Muris, P. (2002) Relationship between Self- efficacy and symptoms of anxiety disorder and depression in a normal adolescent sample. Personality and individual defrences. 32, 337-348.
13- Pajares, F & Schunk,D.H. (2002) Self and self-belif in psychology and Education: An historical perspective. Psychology of Education: Newyork: Academic perss.
the clinical environment. Dissertation abstracts International,56, 2960-2961.
14- Smit, Heather, M.,Bets, Noncy, E. (2002) An examination of efficacy and esteerm pathways to depression in young adolthood. Journal of counseling psychology, Vol49, Iss4, P438